Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, online bestellingen op www.bickyontheroad.be en overeenkomst tussen Salt & more BVBA en een opdrachtgever waarop Salt & more BVBA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Salt & more BVBA opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen door beide partijen..
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Salt & more BVBA worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Salt & more BVBA gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Salt & more BVBA is ingestemd.

Salt & more BVBA is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Salt & more BVBA zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na dit termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
 3. Een overeenkomst met Salt & more BVBA komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Salt & more BVBA wordt ontvangen dan wel zodra Salt & more BVBA is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. Salt & more BVBA kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
 4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Salt & more BVBA aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die Salt & more BVBA verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van Salt & more BVBA. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Bestellingen via www.bickyontheroad.be zijn bindend en kunnen niet geannuleerd worden na betaling.
  Salt&more geeft echter de mogelijkheid bij anulatie het evenement op een later tijdstip, weleens waar op dezelfde locatie van toepassing te laten doorgaan. Dit indien er binnen een termijn van 1 maand voorafgaand aan het evenement schriftelijke aanvraag hiervan is gedaan.
  Salt&more kan echter de voorgestelde nieuwe datum weigeren omwille van andere boekingen op die datum. De nieuwe boeking dient binnen de 6 maand na de oorspronkelijk gekozen datum te zijn, anders vervalt alle rechten van verplaatsing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Er kan nooit sprake zijn van enige terugbetaling of vergoeding door Salt&more bvba in dat geval.

Artikel 3. Prijzen

 1. Aan druk-, type en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
  Prijzen op de website www.bickyontheroad.be zijn inclusief btw.
 3. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.
 4. Indien Salt & more BVBA en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Salt & more BVBA ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Salt & more BVBA gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.
 5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.
 8. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door Salt & more BVBA, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

Artikel 4. Betaling

 1. Bestellingen via de website bickyontheroad.be worden online onmiddellijk aangerekend voor het volledige bedrag. Betaling van offertes, bestelbonnen of andere aanbiedingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Salt & more BVBA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Salt & more BVBA is aangegeven.
 2. Salt & more BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 400 van 50% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Salt & more BVBA is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Salt & more BVBA als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
 5. Salt & more BVBA heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5. Annulering

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Salt & more BVBA het aanbod niet onverwijld verwerpt.
  Bij annulering na het aangaan van de overeenkomst zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:
 • 15% van de totaalsom bij meer dan 4 maanden voor de dag van uitvoering
 • 25% van de totaalsom bij meer dan 2 maanden voor de dag van uitvoering
 • 50% van de totaalsom bij meer dan 30 dagen voor de dag van uitvoering
 • 75% van de totaalsom bij meer dan 14 dagen voor de dag van uitvoering
 • 100% van de totaalsom bij minder dan 14 dagen voor de dag van uitvoering
 • Onlinebestellingen: 100% van de totaalsom van de 14de dag na bestelling.
 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Salt & more BVBA heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De uitvoering van de overeenkomst door Salt & more BVBA is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement , de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Salt & more BVBA verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Salt & more BVBA. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Salt & more BVBA verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien Salt & more BVBA bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Salt & more BVBA niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.
 3. Salt & more BVBA behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Salt & more BVBA gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.
 4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.
 5. Salt & more BVBA is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Salt & more BVBA in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Salt & more BVBA een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.
 6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Salt & more BVBA dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
 7. Ingeval Salt & more BVBA goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.
 8. Ingeval Salt & more BVBA goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van Salt & more BVBA.
 9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Salt & more BVBA van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 7. Transport en werkomstandigheden

 1. De keuze van het transport is aan Salt & more BVBA, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Salt & more BVBA is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is Salt & more BVBA gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Salt & more BVBA aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Salt & more BVBA behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat Salt & more BVBA alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Salt & more BVBA nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig catering-klaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
 3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Salt & more BVBA wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Salt & more BVBA gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Salt & more BVBA hanteert voor het catering-klaar maken van de ruimten het uurtarief (inclusief BTW) van de medewerkers die deze ruimten catering-klaar maken.
 5. Opdrachtgever geeft Salt & more BVBA de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.
 6. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van het evenement de op te halen goederen, hulpmaterialen, e.d. niet transport-klaar zijn, dan is Salt & more BVBA gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Salt & more BVBA berekent voor het transport klaar maken van de op te halen goederen een bedrag van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 90 (inclusief BTW).
 1. Bij het bestellen van een evenement op de website www.bickyontheroad.be is 75km verplaatsing vanuit de maatschappelijke zetel van Salt & more, gelegen te Zottegem, Grotenbergestraat 2 tot bij de klant inbegrepen.
  Indien bij bestelling zowel via de website www.bickyontheroad.be als andere opdrachten blijkt dat de afstand groter is dan 75km, zal per km 2€ extra gefactureerd worden.

Artikel 8. Klanchten

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Salt & more BVBA te melden, zodat Salt & more BVBA de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van Salt & more BVBA betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
 2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan Salt & more BVBA schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Salt & more BVBA in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Salt & more BVBA in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

Artikel 9 Verhuur Foodtruck

Indien de opdrachtgever een foodtruck huurt voor zijn evenement zonder personeel zal steeds een waarborg van € 1000 gevraagd worden vooraf.
Bij schade door toedoen van de huurder zullen alle kosten en de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder verhaalt worden.
De wagen dient proper en gereinigd afgeleverd te worden na gebruik.
De huurder dient tot te zien op het tijdig verversen van oliën en vetten.
Wanner een frieteuse ververst wordt dient deze minstens 30 minuten af te koelen alvorens ze te ledigen.
Indien dit niet gerespecteerd werd zal de schade aan het toestel op de huurder verhaald worden.
De huurder werkt steeds volgens de regels opgelegd door het FAVV.
Salt& more kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij overtredingen.
Sancties of boetes opgelegd door overheden zijn steeds ten laste van de huurder.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Salt & more BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salt & more BVBA is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Salt & more BVBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Salt & more BVBA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Salt & more BVBA is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Salt & more BVBA aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Salt & more BVBA geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Salt & more BVBA voor alle aanspraken van derden verzaken.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Salt & more BVBA en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 7. Salt & more BVBA is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Salt & more BVBA.

Artikel 10. Ontbinding

 1. Salt & more BVBA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst Salt & more BVBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Salt & more BVBA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Salt & more BVBA op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Salt & more BVBA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Salt & more BVBA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op volstrekt geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Salt & more BVBA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van opheffing, uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Salt & more BVBA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Salt & more BVBA op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Salt & more BVBA zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Salt & more BVBA niet kan worden toegerekend.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan Salt & more BVBA gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
 3. Indien opdrachtgever of Salt & more BVBA bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen en andere door Salt & more BVBA ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Salt & more BVBA. Indien goederen van Salt & more BVBA achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan Salt & more BVBA te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Salt & more BVBA tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.
 2. Opdrachtgever is gehouden de door Salt & more BVBA ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Salt & more BVBA te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door Salt & more BVBA ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Salt & more BVBA te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Salt & more BVBA aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is Salt & more BVBA gerechtigd alle daaruit voor Salt & more BVBA voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Salt & more BVBA ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Salt & more BVBA die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens Salt & more BVBA aansprakelijk.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten tussen Salt & more BVBA en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Salt & more BVBA en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, dienen beslecht te worden in de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde